Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zadania:

1.Inicjowanie działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przemocy w rodzinie poprzez:

- zapewnienie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;

- udzielanie rodzinom, w którym występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych;

- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych;

- podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;

2. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.
3. Podejmowanie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu.
4. Kierowanie wniosków do Sądu o poddanie leczeniu.
5. Przeprowadzanie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń w punktach sprzedaży.

Procedura postępowania w związku z wnioskami zgłaszanymi do Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych w celu motywowania osób pijących do podjęcia terapii

Jednym z podstawowych zadań Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest podejmowanie działań w celu motywowania osób pijących w sposób problemowy (tj. powodujących rozkład życia rodzinnego, demoralizację osób małoletnich, zakłócanie porządku publicznego) do podjęcia leczenia odwykowego.
Komisja na wniosek przeprowadza postępowanie, którego celem jest udzielanie pomocy osobie dotkniętej problemem oraz jej rodzinie.

Wnioskodawcą może być:

-członek rodziny
- zakład pracy
- dzielnicowy z Komendy Policji
- osoba pełnoletnia
- kurator
- pedagog szkolny
- pracownik gminnego ośrodka pomocy społecznej
- osoba dotknięta następstwami nadużywania alkoholu przez osobę uzależnioną

I część zawiera dane osobowe osoby kierowanej na leczenie;
II część  krótki opis sytuacji osoby nadużywającej alkohol:
- jak długo nadużywa napojów alkoholowych
- za co je nabywa,
- jaki wpływ na rodzinę ma nadużywanie przez nią alkoholu.(demoralizacja małoletnich dzieci, agresywność)
- czy zakłóca spokój lub porządek publiczny,
- czy w związku z nadużywaniem alkoholu osoba uchyla się od pracy
- czy były wobec niej podejmowane interwencje Policji itp).

Do wniosku można dołączyć dokumenty potwierdzające nadużywanie alkoholu przez osobę zgłoszoną (np. rachunki za pobyt w Izbie Wytrzeźwień)

 

Wniosek należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy w Pruszczu – sekretariat.

Druk wniosku jest dostępny u pracowników GOPS a także u Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii


Procedury postępowania w związku z wnioskami zgłaszanymi do Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych w celu motywowania osób pijących do podjęcia terapii.

Po złożeniu  wniosku  GKPiRPA ustala terminy spotkań z zespołem ds. motywacji, na które wzywane są osoby uzależnione. W zależności od ich stanowiska Komisja podejmuje stosowną decyzję włącznie ze skierowaniem sprawy do Sądu Rejonowego o zastosowanie przymusowego leczenia.
   
Osoba, wobec której wszczyna się postępowanie zostaje o tym powiadomiona z jednoczesnym wezwaniem do stawienia na rozmowę motywującą, dotyczącą  podjęcia ewentualnego leczenia.  W przypadku niestawienia się osoby wezwanej na pierwszy termin, wyznacza się drugi termin spotkania.
       
W przypadku zgłoszenia się osoby przeprowadza się z nią rozmowę mającą na celu zebranie informacji odnośnie problemu wezwanego i motywuje do podjęcia działań mających na celu jego rozwiązanie.
W toku prowadzonego postępowania gromadzi się i zbiera materiały dotyczące okoliczności nadużywania alkoholu przez osobę, wobec której złożono wniosek. W szczególności informacje policji, izby wytrzeźwień, ośrodka pomocy społecznej oraz innych osób i instytucji uprawnionych do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania.
Osobę wymienioną we wniosku kieruje się też do Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu celem diagnozy problemu.
W przypadku stwierdzenia występowania  w związku z nadużywaniem przez daną osobę określonych w ustawie okoliczności, które uzasadniają skierowanie sprawy  do Sądu o orzeczenie obowiązku leczenia odwykowego  z wnioskiem o leczenie, taki wniosek zostaje skierowany.

Wniosek do Sądu  kieruje się również wobec osób odmawiających podjęcia działań określonych przez Komisję.

Postanowienie o ewentualnym orzeczeniu zobowiązania do leczenia podejmuje Sąd Rejonowy.

Skład Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Łukasz Kempiński – Przewodniczący
Karolina Weber – Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki
Małgorzata Pstrąg – Sekretarz
Ks. Andrzej Regent
Adam Niemiec
Aleksandra Makarewicz
Ilona Pacek
Joanna Kordys
Mirosława Ziaja

Pogoda

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny obchodzą