Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu

Ogłoszenie o naborze na opiekunkę środowiskową

Utworzono dnia 17.01.2017

NABÓR NA STANOWISKO W

GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PRUSZCZU

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu

86-120 Pruszcz

ul. Główna 33

 

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi:

OPIEKUN W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

 

 

1) Opis stanowiska

a) początek zatrudnienia – 15 lutego 2017 roku

b) forma nawiązania stosunku pracy – umowa o pracę na czas określony z późniejszą możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony.

c) wymiar czasu pracy – pełen etat.

d) zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu (praca w terenie, teren gminy Pruszcz), gdzie bezpośrednim przełożonym jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu.

 

2) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

 

Prowadzenie spraw wynikających z Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku dot. usług opiekuńczych oraz zadania wynikające z zakresu czynności, w szczególności:

1. Usługi gospodarcze:

a) pomoc w czynnościach dnia codziennego, w miarę potrzeby; pomoc przy myciu, kąpaniu, w ubieraniu się, jedzeniu, pomoc w zaspokajaniu czynności fizjologicznych,

b) zakup i dostarczanie artykułów spożywanych, leków i innych niezbędnych w gospodarstwie domowym,

c) przyrządzanie posiłków; w tym zgodnie z zalecaną przez lekarza dietą,

d) przygotowywanie posiłków lub produktów na część dnia, w której osoba zainteresowana pozostaje sama oraz właściwe ich przechowywanie,

e) utrzymywanie porządku w pomieszczeniach użytkowanych lub zajmowanych przez osobę zainteresowaną,

f) utrzymywanie w czystości bielizny pościelowej, ręczników i ubrania osoby zainteresowanej,

g) pomoc w zakupie odzieży i obuwia,

h) palenie w piecu, przynoszenie węgla, drewna,

i) zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem,

j) pomoc osobie zainteresowanej w kontakcie z urzędami, instytucjami, zakładami opieki zdrowotnej itp.

2. Usługi pielęgnacyjne:

a) wykonywanie niezbędnych czynności związanych z utrzymaniem czystości osoby w zależności od indywidualnych potrzeb,

b) pielęgnacja, w szczególności w czasie choroby i rehabilitacji, zalecana przez lekarza,

c) pomoc w kontakcie z lekarzem leczącym i służbą zdrowia , zamawianie wizyt domowych, pomoc w rejestracji wizyt w poradni, w sytuacjach tego wymagających.

3. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji.

4. Bieżąca współpraca z pracownikami socjalnymi w zakresie wymiany informacji na temat środowisk objętych lub wymagających objęcia poszczególnymi rodzajami usług opiekuńczych.

 

3) Warunki pracy na danym stanowisku: praca w terenie u świadczeniobiorców w Gminie Pruszcz

 

4) Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

 

a) wykształcenie średnie,

b) dyplom ukończenia szkoły bądź w trakcie nauki na jednym z poniższych kierunków:

- opiekuna domowego,

- opiekuna środowiskowego,

- opiekuna medycznego,

lub ukończony kurs potwierdzający posiadanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu Opiekuna w Ośrodku Pomocy Społecznej,

c) rok stażu pracy. Mile widziane doświadczenie w pracy z osobami starszymi, chorymi, wymagającymi opieki,

d) prawo jazdy kat. B i posiadanie samochodu osobowego,

e) właściwy stan zdrowia do pracy na powyższym stanowisku,

f) posiadanie obywatelstwa polskiego,

g) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

h) uczciwość,

i) umiejętność organizowania pracy w domu świadczeniobiorcy,

j) samodzielność i umiejętność pracy w zespole.

 

 

5). Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

 

a) umiejętność skutecznego komunikowania się,

b) znajomość topografii gminy Pruszcz,

c) znajomość obsługi komputera w stopniu podstawowym,

 

6) Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- życiorys - CV,

- kwestionariusz osobowy,

- kserokopie świadectw pracy,

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

- kserokopia dowodu osobistego,

- oświadczenie kandydata dot. braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na

w\ w stanowisku,

- oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),

- oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

- inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje,

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związanych z rozpatrzeniem wniosku o zatrudnienie.

 

Na żądanie komisji rekrutacyjnej kandydaci są zobowiązani dostarczyć oryginały w/w dokumentów.

 

7) Informacje dodatkowe:

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pokój nr 9 (zaplecze sportowe, ul. Sportowa 10) lub przesłać pocztą na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Główna 33, 86-120 Pruszcz w terminie od 16 stycznia 2017 roku do 24 stycznia 2017 roku r. W razie złożenia dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego polskiego urzędu pocztowego.

Koperty należy opatrzyć informacją „Nabór na stanowisko: OPIEKUN W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu”.

 

Konkurs przeprowadza się w dwóch etapach:

1. W pierwszym etapie Komisja dokonuje analizy dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym oraz ustala listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu,

2. W drugim etapie Komisja dokonuje oceny merytorycznej kandydata prowadzonej w formie rozmowy kwalifikacyjnej

 

Po przeprowadzeniu wstępnej selekcji kandydatów komisja rekrutacyjna przygotowuje:

a) listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze

b) listę kandydatów, którzy nie spełnili wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.

Nie umieszczenie na liście, o której mowa w lit. a) jest jednoznaczne z nie dopuszczeniem kandydata do dalszego etapu konkursu.

Lista o których mowa w lit. a) zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wraz z informacją o dniu i godzinie oceny merytorycznej.

 

Informację o wynikach naboru publikowane będą przez okres 3 miesięcy na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Pruszczu oraz na stronie BIP Gminy Pruszcz

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Pruszczu

Magdalena Jaworska

Pracownik socjalny działający w zastępstwie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu, na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Pruszcz Zarządzenie nr 188/2016 z dnia 08.04.2016r

 


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Kwestionariusz i oświadczenia do naboru

Utworzono dnia 17.01.2017, 09:43

Pogoda

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny obchodzą

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 11

W poprzednim tygodniu: 67

W tym miesiącu: 88

W poprzednim miesiącu: 249

Wszystkich: 9725